NEDERLANDS

Het zwanennest

ENGLISH

The swan's nest


Tussen de Oostzee en de Noordzee ligt een oud zwanennest en dat wordt Denemarken genoemd. Daar worden nog steeds zwanen geboren, waarvan de naam nooit zal uitsterven.
Between the Baltic and the North Sea there lies an old swan's nest, wherein swans are born and have been born that shall never die.


In de oudheid vloog er een vlucht zwanen hier vandaan de Alpen over naar de groene vlakten van het Land van de Mei, waar het goed wonen was. Die zwanen werden de Longobarden genoemd. Een andere schare, met schitterende veren en trouwe ogen, zwierde naar Byzantium, ging daar rondom de troon van de keizer zitten en spreidde de grote witte vleugels als schilden uit om hem te beschermen. Zij kregen de naam Weringen.
In olden times a flock of swans flew over the Alps to the green plains around Milan, where it was delightful to dwell. This flight of swans men called the Lombards. Another flock, with shining plumage and honest eyes, soared southward to Byzantium; the swans established themselves there close by the Emperor's throne, and spread their wings over him as shields to protect him. They received the name of Varangians.


Er klonk een angstschreeuw van de kust van Frankrijk voor die bloedige zwanen, die met vuur onder hun vleugels uit het noorden kwamen, en het volk bad: "Van de wilde Noormannen, bevrijd ons, Heer!"
On the coast of France there sounded a cry of fear, for the blood-stained swans that came from the North with fire under their wings; and the people prayed, "Heaven deliver us from the wild Northmen."


Op de lentefrisse, groene vlakte van het open strand van Engeland stond de Deense zwaan met een driedubbele koningskroon op zijn hoofd. Zijn gouden scepter strekte hij uit over het land.
On the fresh sward of England stood the Danish swan by the open seashore, with the crown of three kingdoms on his head; and he stretched out his golden sceptre over the land.


Op hun knieën bogen de heidenen neer aan de kusten van Pommeren en de Deense zwanen kwamen met hun vlag met het kruis en met getrokken zwaarden.
The heathens on the Pomerian coast bent the knee, and the Danish swans came with the banner of the Cross and with the drawn sword.


Dat was in de oeroude tijd, zeg je.
"That was in the very old times," you say.


Maar ook korter geleden werden er machtige zwanen gesignaleerd die het nest uitvlogen.
In later days two mighty swans have been seen to fly from the nest.


Er ging een lichtstraal door de lucht, er kwam licht over de landen van de wereld, de zwaan kliefde met zijn sterke vleugelslag de schemerende mist en de sterrenhemel was weer beter te zien, het leek wel of hij dichter bij de aarde kwam. Dat was de zwaan Tycho Brahe.
A light shone far through the air, far over the lands of the earth; the swan, with the strong beating of his wings, scattered the twilight mists, and the starry sky was seen, and it was as if it came nearer to the earth. That was the swan Tycho Brahe.


"Ja, toen!" zeg je. "Maar in onze tijd dan?" Toen zagen we de ene zwaan naast de andere in zijn schitterende vlucht. Eén streek er met zijn vleugel over de snaren van de gouden harp en het weerklonk in het hele noorden. De bergen in Noorwegen richtten zich hoger op in het zonlicht van de oudheid, het suisde door dennen en berken. De goden, helden en edele vrouwen vertoonden zich tegen de achtergrond van het diepe, donkere woud.
"Yes, then," you say; "but in our own days?" We have seen swan after swan soar by in glorious flight. One let his pinions glide over the strings of the golden harp, and it resounded through the North. Norway's mountains seemed to rise higher in the sunlight of former days; there was a rustling among the pine trees and the birches; the gods of the North, the heroes, and the noble women, showed themselves in the dark forest depths.


We zagen een zwaan met zijn vleugels tegen de marmeren rots slaan, zodat die opensprong en de in het steen vastgelegde gestalten van schoonheid bij klaarlichte dag te voorschijn traden en de mensen in de landen eromheen hun hoofd optilden om deze machtige gestalten te zien.
We have seen a swan beat with his wings upon the marble crag, so that it burst, and the forms of beauty imprisoned in the stone stepped out to the sunny day, and men in the lands round about lifted up their heads to behold these mighty forms.


We zagen een derde zwaan de draad van de gedachte spinnen, die nu van land tot land bevestigd wordt, de aarde rond, zodat het woord nu met de snelheid van de bliksem door de wereld gaat.
We have seen a third swan spinning the thread of thought that is fastened from country to country round the world, so that the word may fly with lightning speed from land to land.


Onze-Lieve-Heer heeft het oude zwanennest tussen de Oostzee en de Noordzee lief. Laat er maar machtige vogels door de lucht komen om het te vernielen: "Dat zal niet gebeuren!" Zelfs de jongen zonder veertjes gaan in een kring op de rand van het nest staan, dat hebben we gezien. Ze laten zich in hun jonge borst steken tot hun bloed vloeit. Ze verdedigen zich met hand en tand.
And our Lord loves the old swan's nest between the Baltic and the North Sea. And when the mighty birds come soaring through the air to destroy it, even the callow young stand round in a circle on the margin of the nest, and though their breasts may be struck so that their blood flows, they bear it, and strike with their wings and their claws.


Er zullen nog eeuwen voorbijgaan, zwanen zullen uitvliegen en overal ter wereld te zien en te horen zijn, voordat de tijd komt dat er naar waarheid gezegd kan worden: "Dat is de laatste zwaan, het laatste lied uit het zwanennest."
Centuries will pass by, swans will fly forth from the nest, men will see them and hear them in the world, before it shall be said in spirit and in truth, "This is the last swan, the last song from the swan's nest."

Vergelijk twee talen: