DANSK

Jødepigen

ENGLISH

The Jewish girl


Der var i fattigskolen mellem de andre småbørn en lille jødepige, så opvakt og god, den flinkeste af dem alle sammen; men i en af læretimerne kunne hun ikke tage del, det var religionstimen; hun var jo i en kristen skole.

Geografibogen kunne hun have for sig og læse i, eller få sit regnestykke færdigt, men det var snart færdigt og lektien læst; der lå vel en bog opslået foran hende, men hun læste ikke i den, hun sad og hørte efter, og snart mærkede læreren, at hun fulgte med, som næsten ingen af de andre.

"Læs i din bog!" sagde han mildt og alvorligt, men hun så på ham med sine sorte, strålende øjne, og da han spurgte også hende, vidste hun bedre besked end alle de andre. Hun havde hørt, forstået og gemt.

Hendes fader var en fattig, brav mand; han havde ved barnets skolegang betinget, at hun ikke undervistes i den kristne tro; at lade hende gå bort i denne undervisningstime kunne måske forarge, vække tanker og stemninger hos de andre små i skolen, og altså blev hun, men det kunne ikke længere ske.

Læreren gik til faderen, sagde ham, at han enten måtte tage sin datter ud af skolen, eller lade hende blive kristen. "Jeg kan ikke udholde at se disse brændende øjne, den inderlighed og ligesom sjæletørst efter evangeliets ord!" sagde læreren.

Og faderen brast i gråd: "Jeg selv ved kun lidet af vor egen religion, men hendes moder var en Israels datter, fast og stærk i sin tro, hende gav jeg på hendes dødsseng det løfte, at vort barn aldrig skulle blive kristent døbt; jeg må holde mit løfte, det er mig som en pagt med Gud."

Og den lille jødepige blev taget ud af de kristnes skole.

- Der var gået åringer.

Ovre i en af Jyllands mindste købstæder tjente i et ringe, borgerligt hus en fattig pige af mosaisk trosbekendelse, det var Sara; hendes hår var sort som ibenholt, hendes øjne så mørke og dog fulde af glans og lys, som Orientens døtre ejer dem; udtrykket hos den fuldvoksne pige var endnu det samme, som hos barnet, da hun sad på skolebænken og hørte til med tankefuldt blik.

Hver søndag klang fra kirken orglet og menighedens sang, det lød over gaden ind i genbohuset, hvor jødepigen stod ved sin gerning, flittig og trofast i sit kald. "Kom sabattens dag i hu og hold den hellig!" var hendes lov, men sabbatten for hende var de kristnes arbejdsdag, og hun kunne kun i sit hjerte holde den hellig, det hun ikke troede var nok. Men hvad er dag og time for Gud? den tanke var vågnet i hendes sjæl, og på de kristnes søndag blev andagtstimen mere uforstyrret; nåede da orgelklang og salmesang over til hende i køkkenet bag vasken, da blev helligt og stille selv dette sted. Det gamle Testamente, hendes folks skat og ejendom, læste hun da, og kun det, thi hvad hendes fader havde sagt hende og læreren, da hun blev taget ud af skolen, lå dybt i hendes sind, løftet, der var givet hendes døende moder, at Sara ikke skulle blive kristnet, ikke forlade fædrenes tro. Det nye Testamente var og skulle blive hende en lukket bog, og dog vidste hun så meget fra den, den lyste i barneerindringer. En aften, hun sad i en krog af stuen, hørte hun sin husbond læse højt, og hun turde vel høre derpå, det var ikke evangelierne, nej, der læstes op af en gammel historiebog, til den kunne hun nok lytte; det var om en ungarsk ridder, som blev fanget af en tyrkisk pasha, der lod ham spænde hos okserne for ploven, drives med piskeslag og uendeligt håne og vansmægte.

Ridderens hustru solgte alle sine smykker, pantsatte borg og land, hans venner skød sammen store summer, thi utroligt næsten var løsepengene, der forlangtes, men de bragtes til veje, og han blev løst af trældom og forsmædelse; syg og lidende nåede han sit hjem. Men snart lød almindeligt opråb mod kristendommens fjende; den syge hørte derom og havde nu ikke ro eller hvile, han lod sig løfte på sin stridshest, blodet kom igen i hans kinder, kræfterne syntes at vende tilbage, og han drog af sted til sejr. Just den pasha, som havde ladet ham spænde for ploven, håne og lide, blev nu hans fange og førtes af ham hjem til borgfængslet, men alt i den første time der, kom ridderen og spurgte sin fange:

"Hvad tror du vel, der venter dig?"

"Jeg ved det!" svarede tyrken, "gengældelse!"

"Ja, den kristnes gengældelse!" sagde ridderen, "kristendommen byder os at tilgive vore fjender, elske vor næste. Gud er kærlighed! drag i fred til dit hjem og dine kære, bliv mild og god mod dem, som lider!"

Da brast den fangne i gråd: "Hvor kunne jeg tænke sligt muligt! Pinsler og kvaler var mig en vished, og jeg tog en gift, der vil dræbe mig om få timer. Jeg må dø, der er ingen hjælp! men før jeg dør, forkynd mig den lære, som rummer en sådan kærlighed og nåde, den er stor og guddommelig! lad mig dø i den, dø som kristen!" og hans bøn blev opfyldt.

Det var legenden, historien, der blev læst; den hørtes og fulgtes af dem alle, men mest brændende opfyldte og levendegjorde den hende, der sad i krogen, tjenestepigen Sara, jødepigen; store, tunge tårer stod i de lysende, kulsorte øjne; der sad hun med barnesindet, som hun sad engang på skolens bænk og fornemmede evangeliets storhed. Tårerne rullede ned over hendes kinder.

"Lad ikke mit barn blive en kristen!" var moderens sidste ord på dødslejet, det klang gennem hendes sjæl og hjerte med lovens ord: "Ær din fader og din moder!"

"Jeg er jo ikke kristnet! de kalder mig jødepigen; det sagde naboens drenge i spot sidste søndag, da jeg blev stående uden for den åbne kirkedør og så derind, hvor alterlysene brændte, og menigheden sang. Fra skoletiden og indtil denne dag var og er der en magt fra kristendommen, der ligesom et solskin, om jeg endogså lukker mine øjne for det, dog skinner lige ind i mit hjerte; men, moder, jeg skal ikke bedrøve dig i din grav! jeg skal ikke svigte det løfte, vor fader gav dig! jeg vil ikke læse den kristelige bibel, jeg har jo mine fædres gud at hælde mit hoved til!"

- Og åringer gik.

Husbonden døde, husmoderen sad i trange kår, tjenestepigen måtte undværes, men Sara tog ikke bort, hun var hjælpen i nøden, hun holdt det hele sammen; hun arbejdede til ud på natten, skaffede brød i huset ved sine hænders gerninger; der var ingen nær slægt, som tog sig af familien, hvor konen dag for dag blev svagere og i måneder holdtes på sygelejet. Sara vågede, plejede, arbejdede, mild og from, en velsignelse i det fattige hus.

"Derhenne ligger Bibelen!" sagde den syge, "læs lidt for mig i denne lange aften, jeg trænger så inderligt til at høre Guds ord."


Og Sara bøjede sit hoved; hænderne foldede sig om Bibelen, som hun åbnede og læste i for den syge; tit brød tårer frem, men øjnene blev klarere, og i hendes sjæl blev det klarere: "Moder, dit barn skal ikke tage de kristnes dåb, ikke nævnes i deres samfund, det har du forlangt, det skal jeg bevare dig, derom er vi enige på denne jord, men oven over denne er – er enigheden større i Gud, 'han ledsager os over døden!' – 'han besøger Jorden, og når han har gjort den tørstig, gør han den meget rig!' jeg forstår det! selv ved jeg ikke, hvorlunde det kom –! det er ved ham, i ham: Kristus!"

Og hun sitrede i nævnelsen af det hellige navn, en dåb af ildslue gennemstrømmede hende stærkere, end legemet kunne bære, og det bøjede sig mere kraftløst, end den syges, hun vågede hos.

"Stakkels Sara!" blev der sagt, "hun er overanstrengt af arbejde og vågen."

De bragte hende til de fattiges sygestue, der døde hun, derfra blev hun begravet, men ikke på de kristnes kirkegård, der var ikke stedet for jødepigen, nej, udenfor, op til muren fik hun sin grav.

Og Guds sol, der skinnede hen over de kristnes grave, skinnede også hen over jødepigens grav derudenfor, og salmesangen, der lød på de kristnes kirkegård, klang ud over hendes grav; også ud til den nåede forkyndelsen: " Der er opstandelse i Kristus!" ham, Herren, som sagde til disciplene: "Johannes døbte vel med vand, men I skal døbes med den Helligånd!"
Among the other children in the charity school was a little Jewish girl, clever and good-in fact, the brightest of them all. But there was one class she could not attend, the one where religion was taught, for she was in a Christian school.

During the hour of this class, she had her geography book before her to study, or did her arithmetic, but the lessons were quickly learned, and then, though the book might still be open before her, she did not read from it; she listened. And the teacher soon noticed that she listened more intently than any of the rest.

"Study your book," said the teacher, gently yet earnestly. But she looked back at him with her black, eager eyes, and when he put his questions to her as well as the rest he found she knew more than all the others. She had listened, understood, and kept his words.

Her father was a poor but honest man, and when he first brought her to the school he had given instructions that she should not be taught the Christian faith. But to send her from the room during the Scripture lesson might have given offense and raised various thoughts in the minds of the other children in the class, and so she remained. But this could not go on any longer.

So the teacher went to her father and explained that he must either take his daughter away from the school or consent to her becoming a Christian.

"I cannot bear to see those burning eyes, that sincere yearning thirst of the soul, so to speak, after the words of the Gospel," he said.

Then her father burst into tears. "I know very little myself of our own faith," he replied, "but her mother was a daughter of Israel, strong and steadfast in her faith, and on her deathbed I promised her that our child should never receive Christian baptism. That promise I must keep, for to me it is like a pact with God."

So the little Jewish girl was taken away from the Christian school.

Years had passed.

In a humble household, in one of the smallest provincial towns of Jutland there was a maidservant, a poor girl of the Jewish faith; this was Sarah. Her hair was as black as ebony, and her eyes were dark yet full of brilliant light, such eyes as you see among the daughters of the East. And the expression in the face of the grown-up girl was still that of the child who sat on the schoolroom bench, listening with eager and wistful eyes.

Every Sunday the sound of the organ and the singing of the congregation sounded from the church, and the tones floated across the street and into the house where the Jewish girl attended diligently and faithfully to her work. "Remember the Sabbath day, to keep it holy," was her law; but her Sabbath was a day of labor to Christians, and only in her heart could she keep it holy. And that she believed was not enough.

But then the thought came to her soul, "What do days and hours matter in the sight of God?" and on the Sunday of the Christians she had her own undisturbed hour of devotion. Then if the sound of the organ and the singing came across to her as she stood behind the sink in the kitchen, even this became a quiet and consecrated spot. Then she would read the treasure and property of her own people, the Old Testament, and that alone; for she kept deep in her heart what her father had told the teacher and herself when she was taken from the school-the promise he had made to her dying mother, "that Sarah should not be baptized, nor forsake the faith of her fathers." The New Testament was, and would forever remain, a sealed book to her; and yet she knew much of it, for it shone through the memories of her childhood.

One evening she was sitting in a corner of the living room while her master read aloud. She allowed herself to listen, for this was not the Gospel; no, he was reading from an old storybook, so she could remain. The master read to them of a Hungarian knight who was taken captive by a Turkish pasha and yoked with oxen to the plow. He was driven with lashes of the whip and suffered pain and thirst almost beyond endurance.

But at home his wife sold her jewels and mortgaged their castle and lands, while friends contributed large sums to help raise the almost unbelievable amount of money that was demanded as ransom. This finally was collected, and he was delivered from slavery and disgrace. Sick and suffering, he returned home.

But soon there resounded over the countryside the summons to a crusade against the foe of Christianity. The sick man heard the call and could have neither peace nor rest any longer; they had to lift him on his war horse. Then the blood rushed again to his cheeks, his strength seemed to return, and he rode forth to victory. The very pasha who had made him suffer pain and humiliation yoked to the plow became his captive. He was taken home to the castle dungeon, but before he had been there an hour the knight came to him and asked his prisoner, "What do you think now awaits you?"

"I know," replied the Turk. "Retribution."

"Yes, the retribution of a Christian," said the knight. "The teachings of Christ tell us to forgive our enemies and love our fellow men. God is love! Go in peace to your home and loved ones, and be gentle and good to all who suffer."

Then the prisoner burst into tears. "How could I have believed such a thing possible?" he cried. "I was certain I would have to suffer shame and torture, hence I took poison, and within a few hours I shall die. There is no remedy. But before I die, teach me the faith which is so full of such love and mercy; it is great and divine! In that faith let me die; let me die a Christian!" And his request was granted him.

That was the legend, the story that was read to them. All listened to it with close attention, but it sank deepest into the heart of her who sat in the corner, the servantmaid, Sarah, the Jewess. Large tears stood in her sparkling coal-black eyes while she sat there, as years ago on the school bench, and felt the greatness of the Gospel. The tears rolled down her cheeks.

"Let not my child become a Christian!" Her mother's dying words rang through her soul with those of the law, "Honor thy father and thy mother!"

"Still I have not been baptized! They call me 'the Jewess'; the boys of the neighborhood mocked me last Sunday as I stood outside the church door and looked in at the burning altar lights and the singing congregation. Ever since my school days, up to this very hour, the power of Christianity, which is like a sunbeam, and which, no matter how much I close my eyes, penetrates into my heart. But, my mother, I will not bring you sorrow in your grave! I will not betray the promise my father made to you; I will not read the Christian's Bible! Have I not the God of my fathers? On Him let me rest my head!"

And the years rolled by.

The husband died, and the wife was left in difficult circumstances. The servant girl had to be dismissed, but Sarah would not leave the widow. She became her help in time of trouble and kept the little household together; she worked late every night, and by the labor of her own hands got bread for the house. There were no close relatives to help a family where the widow grew weaker each day, lingering for months on a sickbed. Gentle and good Sarah watched and nursed and labored and was the blessing of the poverty-stricken home.

"There is the Bible," said the sick woman one evening. "Read a little to me; the evening is so long, and I sadly need to hear the word of God."

Sarah bowed her head, picked up the Bible and folded her hands around it, opened it, and read aloud to the sick woman. Often the tears came into her eyes, but they shone more clearly, and the darkness lifted from her soul. "Mother, your child shall not receive the baptism of the Christians, shall not be named in their communion. You have wished it, and I shall honor your wish. In this we are united here on earth, but above this is-is a greater union in God. He leads and guides us beyond Death. 'I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground.' Oh, I understand now! I do not know myself how I came to it! Through Him it was-in Him-Christ!"

And she trembled as she spoke the holy name; a baptism of fire streamed through her, stronger than her feeble frame could bear, and she sank down, more exhausted even than the sick woman whom she nursed.

"Poor Sarah!" people said. "She is worn out with labor and nursing!"

They took her to the charity hospital, and there she died, and thence she was carried to her grave. It was not to the graveyard of the Christians-that was not the place for a Jewish girl; no, outside by the wall they dug a grave for her.

But God's sun, which shines upon the graves of the Christians, shines as well upon that of the Jewish girl; and the hymns which are sung beside the Christian graves sound also beside her grave outside the wall. And out there, too, reaches the promise: "There is resurrection in Christ, in Him, the Saviour, who said to His Disciples, 'John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost!'"
Sammenligne to sprogene: