DANSK

Svinedrengen

ENGLISH

The swineherd


Der var engang en fattig Prinds; han havde et Kongerige, der var ganske lille, men det var da altid stort nok til at gifte sig paa, og gifte sig det vilde han.

Nu var det jo rigtignok noget kjækt af ham, at han turde sige til Keiserens Datter: "vil Du ha' mig?" men det turde han nok, for hans Navn var vidt og bredt berømt, der vare hundrede Prindsesser, som vilde have sagt Tak til, men see om hun gjorde det.

Nu skulle vi høre:

Paa Prindsens Faders Grav voxte der et Rosentræ, o saadant et deiligt Rosentræ; det bar kun hvert femte Aar Blomst, og det kun een eneste, men det var en Rose, der duftede saa sødt, at man ved at lugte til den glemte alle sine Sorger og Bekymringer, og saa havde han en Nattergal, der kunde synge, som om alle deilige Melodier sad i dens lille Strube. Den Rose og den Nattergal skulde Prindsessen have; og derfor kom de begge to i store Sølv-Foderaler og bleve saa sendte til hende.

Keiseren lod dem bære foran sig ind i den store Sal, hvor Prindsessen gik og legede "komme Fremmede," med sine Hofdamer; og da hun saae de store Foderaler med Presenterne i, klappede hun i Hænderne af Glæde.

"Bare det var en lille Missekat!" sagde hun, - men saa kom Rosentræet frem med den deilige Rose.

"Nei, hvor den er nydelig gjort!" sagde alle Hofdamerne.

"Den er mere end nydelig!" sagde Keiseren, "den er pæn!"

Men Prindsessen følte paa den og saa var hun færdig at græde.

"Fy Papa!" sagde hun, "den er ikke kunstig, den er virkelig!"

"Fy!" sagde alle Hoffolkene, "den er virkelig!"

"Lad os nu først see, hvad der er i det andet Foderal, før vi blive vrede!" meente Keiseren, og saa kom Nattergalen frem; den sang da saa deiligt, at man ligestrax ikke kunde sige noget ondt mod den.

"Superbe! charmant!" sagde Hofdamerne, for de snakkede allesammen fransk, den ene værre, end den anden.

"Hvor den Fugl minder mig om salig Keiserindens Spilledaase," sagde en gammel Cavaleer; "ak ja! det er ganske den samme Tone, det samme Foredrag!"

"Ja!" sagde Keiseren, og saa græd han, som et lille Barn.

"Jeg skulde dog ikke troe, den er virkelig!" sagde Prindsessen.

"Jo, det er en virkelig Fugl!" sagde de, som havde bragt den.

"Ja lad saa den Fugl flyve," sagde Prindsessen, og hun vilde paa ingen Maade tillade, at Prindsen kom.

Men han lod sig ikke forknytte; han smurte sig i Ansigtet med Bruunt og Sort, trykkede Kasketten ned om Hovedet og bankede paa.

"God Dag, Keiser!" sagde han, "kunde jeg ikke komme i Tjeneste her paa Slottet."

"Jo nok!" sagde Keiseren, "jeg trænger til een, som kan passe Svinene! for dem har vi mange af!"

Og saa blev Prindsen ansat, som keiserlig Svinedreng. Han fik et daarligt lille Kammer nede ved Svinestien og her maatte han blive; men hele Dagen sad han og arbeidede, og da det var Aften, havde han gjort en nydelig lille Gryde, rundt om paa den var der Bjælder og saa snart Gryden kogte, saa ringede de saa deiligt og spillede den gamle Melodie:

"Ach, Du lieber Augustin
Alles ist væk, væk, væk!"

men det Allerkunstigste var dog, at naar man holdt Fingeren ind i Dampen fra Gryden, saa kunde man strax lugte hvad Mad der blev lavet i hver Skorsteen, der var i Byen; see, det var rigtignok noget andet end den Rose.

Nu kom Prindsessen spadserende med alle sine Hofdamer, og da hun hørte Melodien blev hun staaende og saae saa fornøiet ud; for hun kunde ogsaa spille "Ach, Du lieber Augustin," det var den eneste hun kunde, men den spillede hun med een Finger.

"Det er jo den jeg kan!" sagde hun, "saa maa det være en dannet Svinedreng! hør! gaae ned og spørg ham, hvad det Instrument koster!"

Og saa maatte een af Hofdamerne løbe ind, men hun tog Klods-Skoe paa. -

"Hvad vil Du have for den Gryde?" sagde Hofdamen.

"Jeg vil have ti Kys af Prindsessen!" sagde Svinedrengen.

"Gud bevar' os!" sagde Hofdamen.

"Ja, det kan ikke være mindre!" svarede Svinedrengen.

"Han er jo uartig!" sagde Prindsessen, og saa gik hun, - men da hun havde gaaet et lille Stykke saa klang Bjælderne saa deiligt:

"Ach, Du lieber Augustin,
Alles ist væk, væk, væk!"

"Hør," sagde Prindsessen, "spørg ham, om han vil have ti Kys af mine Hofdamer!"

"Nei Tak!" sagde Svinedrengen, "ti Kys af Prindsessen, eller jeg beholder Gryden."

"Hvor det er noget kjedeligt noget!" sagde Prindsessen, "men saa maae I staae for mig, at Ingen faaer det at see!"

Og Hofdamerne stillede sig op for hende, og saa bredte de deres Kjoler ud, og saa fik Svinedrengen de ti Kys og hun fik Gryden.

Naa, der blev en Fornøielse! hele Aftenen og hele Dagen maatte Gryden koge; der var ikke een Skorsteen i hele Byen, uden de vidste hvad der blev kogt der, baade hos Kammerherren og hos Skomageren. Hofdamerne dandsede og klappede i Hænderne.

"Vi veed hvem der skal have sød Suppe og Pandekage! vi veed hvem der skal have Grød og Karbonade! hvor det er interessant!"

"Ja, men hold reen Mund, for jeg er Keiserens Datter!"

"Gud bevar' os!" sagde de Allesammen!

Svinedrengen, det vil sige Prindsen, men de vidste jo ikke andet, end at han var en virkelig Svinedreng, lod ikke Dagen gaae hen uden at han bestilte noget, og saa gjorde han en Skralde, naar man svingede den rundt, klang alle de Valse og Hopsaer, man kjendte fra Verdens Skabelse.

"Men det er superb!" sagde Prindsessen, i det hun gik forbi, "jeg har aldrig hørt en deiligere Composition! hør! gaae ind og spørg ham, hvad det Instrument koster: men jeg kysser ikke!"

"Han vil have hundrede Kys af Prindsessen!" sagde Hofdamen, som havde været inde at spørge.

"Jeg troer han er gal!" sagde Prindsessen, og saa gik hun; men da hun havde gaaet et lille Stykke, saa blev hun staaende. "Man maa opmuntre Kunsten!" sagde hun, "jeg er Keiserens Datter! Siig ham, han skal faae ti Kys ligesom igaar, Resten kan han tage hos mine Hofdamer!"

"Ja, men vi ville saa nødig!" sagde Hofdamerne.

"Det er Snak!" sagde Prindsessen, "og naar jeg kan kysse ham, saa kan I ogsaa! husk paa, jeg giver Eder Kost og Løn!" og saa maatte Hofdamen ind til ham igjen.

"Hundrede Kys af Prindsessen," sagde han, "eller hver beholder sit!"

"Staae for!!!" sagde hun, og saa stillede alle Hofdamerne sig for og han kyssede da.

"Hvad kan det dog være for et Opløb dernede ved Svinestien!" sagde Keiseren, der var traadt ud paa Altanen; han gned sine Øine og satte Brillerne paa. "Det er jo Hofdamerne, der ere paa Spil! jeg maa nok ned til dem!" - og saa trak han sine Tøfler op bag i, for det var Skoe, som han havde traadt ned.

Hille den! hvor han skyndte sig!

Saasnart han kom ned i Gaarden, gik han ganske sagte, og Hofdamerne havde saameget at gjøre med at tælle Kyssene, for at det kunde gaae ærligt til, at de slet ikke mærkede Keiseren. Han reiste sig paa Tæerne.

"Hvad for noget!" sagde han, da han saae de kyssedes, og saa slog han dem i Hovedet med sin Tøffel, lige i det Svinedrengen fik det sex og fiirsindstyvende Kys. "Heraus!" sagde Keiseren, for han var vred, og baade Prindsessen og Svinedrengen bleve satte uden for hans Keiserrige.

Der stod hun nu og græd, Svinedrengen skjændte og Regnen skyllede ned.

"Ak, jeg elendige Menneske!" sagde Prindsessen, "havde jeg dog taget den deilige Prinds! ak, hvor jeg er ulykkelig!"

Og Svinedrengen gik bag ved et Træ, tørrede det Sorte og Brune af sit Ansigt, kastede de stygge Klæder og traadte nu frem i sin Prindsedragt, saa deilig, at Prindsessen maatte neie ved det.

"Jeg er kommet til at foragte Dig, Du!" sagde han. "Du vilde ikke have en ærlig Prinds! Du forstod Dig ikke paa Rosen og Nattergalen, men Svinedrengen kunde du kysse for et Spilleværk! nu kan du have det saa godt!" -

Og saa gik han ind i sit Kongerige og lukkede Døren i for hende, saa kunde hun rigtignok synge:

"Ach, Du lieber Augustin,
Alles ist væk, væk, væk!"
There was once a poor Prince, who had a kingdom. His kingdom was very small, but still quite large enough to marry upon; and he wished to marry.

It was certainly rather cool of him to say to the Emperor's daughter, "Will you have me?" But so he did; for his name was renowned far and wide; and there were a hundred princesses who would have answered, "Yes!" and "Thank you kindly." We shall see what this princess said.

Listen!

It happened that where the Prince's father lay buried, there grew a rose tree--a most beautiful rose tree, which blossomed only once in every five years, and even then bore only one flower, but that was a rose! It smelt so sweet that all cares and sorrows were forgotten by him who inhaled its fragrance.

And furthermore, the Prince had a nightingale, who could sing in such a manner that it seemed as though all sweet melodies dwelt in her little throat. So the Princess was to have the rose, and the nightingale; and they were accordingly put into large silver caskets, and sent to her.

The Emperor had them brought into a large hall, where the Princess was playing at "Visiting," with the ladies of the court; and when she saw the caskets with the presents, she clapped her hands for joy.

"Ah, if it were but a little pussy-cat!" said she; but the rose tree, with its beautiful rose came to view.

"Oh, how prettily it is made!" said all the court ladies.

"It is more than pretty," said the Emperor, "it is charming!"

But the Princess touched it, and was almost ready to cry.

"Fie, papa!" said she. "It is not made at all, it is natural!"

"Let us see what is in the other casket, before we get into a bad humor," said the Emperor. So the nightingale came forth and sang so delightfully that at first no one could say anything ill-humored of her.

"Superbe! Charmant!" exclaimed the ladies; for they all used to chatter French, each one worse than her neighbor.

"How much the bird reminds me of the musical box that belonged to our blessed Empress," said an old knight. "Oh yes! These are the same tones, the same execution."

"Yes! yes!" said the Emperor, and he wept like a child at the remembrance.

"I will still hope that it is not a real bird," said the Princess.

"Yes, it is a real bird," said those who had brought it. "Well then let the bird fly," said the Princess; and she positively refused to see the Prince.

However, he was not to be discouraged; he daubed his face over brown and black; pulled his cap over his ears, and knocked at the door.

"Good day to my lord, the Emperor!" said he. "Can I have employment at the palace?"

"Why, yes," said the Emperor. "I want some one to take care of the pigs, for we have a great many of them."

So the Prince was appointed "Imperial Swineherd." He had a dirty little room close by the pigsty; and there he sat the whole day, and worked. By the evening he had made a pretty little kitchen-pot. Little bells were hung all round it; and when the pot was boiling, these bells tinkled in the most charming manner, and played the old melody,

"Ach! du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!"*

* "Ah! dear Augustine!
All is gone, gone, gone!"

But what was still more curious, whoever held his finger in the smoke of the kitchen-pot, immediately smelt all the dishes that were cooking on every hearth in the city--this, you see, was something quite different from the rose.

Now the Princess happened to walk that way; and when she heard the tune, she stood quite still, and seemed pleased; for she could play "Lieber Augustine"; it was the only piece she knew; and she played it with one finger.

"Why there is my piece," said the Princess. "That swineherd must certainly have been well educated! Go in and ask him the price of the instrument."

So one of the court-ladies must run in; however, she drew on wooden slippers first.

"What will you take for the kitchen-pot?" said the lady.

"I will have ten kisses from the Princess," said the swineherd.

"Yes, indeed!" said the lady.

"I cannot sell it for less," rejoined the swineherd.

"He is an impudent fellow!" said the Princess, and she walked on; but when she had gone a little way, the bells tinkled so prettily

"Ach! du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!"

"Stay," said the Princess. "Ask him if he will have ten kisses from the ladies of my court."

"No, thank you!" said the swineherd. "Ten kisses from the Princess, or I keep the kitchen-pot myself."

"That must not be, either!" said the Princess. "But do you all stand before me that no one may see us."

And the court-ladies placed themselves in front of her, and spread out their dresses--the swineherd got ten kisses, and the Princess--the kitchen-pot.

That was delightful! The pot was boiling the whole evening, and the whole of the following day. They knew perfectly well what was cooking at every fire throughout the city, from the chamberlain's to the cobbler's; the court-ladies danced and clapped their hands.

"We know who has soup, and who has pancakes for dinner to-day, who has cutlets, and who has eggs. How interesting!"

"Yes, but keep my secret, for I am an Emperor's daughter."

The swineherd--that is to say--the Prince, for no one knew that he was other than an ill-favored swineherd, let not a day pass without working at something; he at last constructed a rattle, which, when it was swung round, played all the waltzes and jig tunes, which have ever been heard since the creation of the world.

"Ah, that is superbe!" said the Princess when she passed by. "I have never heard prettier compositions! Go in and ask him the price of the instrument; but mind, he shall have no more kisses!"

"He will have a hundred kisses from the Princess!" said the lady who had been to ask.

"I think he is not in his right senses!" said the Princess, and walked on, but when she had gone a little way, she stopped again. "One must encourage art," said she, "I am the Emperor's daughter. Tell him he shall, as on yesterday, have ten kisses from me, and may take the rest from the ladies of the court."

"Oh--but we should not like that at all!" said they. "What are you muttering?" asked the Princess. "If I can kiss him, surely you can. Remember that you owe everything to me." So the ladies were obliged to go to him again.

"A hundred kisses from the Princess," said he, "or else let everyone keep his own!"

"Stand round!" said she; and all the ladies stood round her whilst the kissing was going on.

"What can be the reason for such a crowd close by the pigsty?" said the Emperor, who happened just then to step out on the balcony; he rubbed his eyes, and put on his spectacles. "They are the ladies of the court; I must go down and see what they are about!" So he pulled up his slippers at the heel, for he had trodden them down.

As soon as he had got into the court-yard, he moved very softly, and the ladies were so much engrossed with counting the kisses, that all might go on fairly, that they did not perceive the Emperor. He rose on his tiptoes.

"What is all this?" said he, when he saw what was going on, and he boxed the Princess's ears with his slipper, just as the swineherd was taking the eighty-sixth kiss.

"March out!" said the Emperor, for he was very angry; and both Princess and swineherd were thrust out of the city.

The Princess now stood and wept, the swineherd scolded, and the rain poured down.

"Alas! Unhappy creature that I am!" said the Princess. "If I had but married the handsome young Prince! Ah! how unfortunate I am!"

And the swineherd went behind a tree, washed the black and brown color from his face, threw off his dirty clothes, and stepped forth in his princely robes; he looked so noble that the Princess could not help bowing before him.

"I am come to despise thee," said he. "Thou would'st not have an honorable Prince! Thou could'st not prize the rose and the nightingale, but thou wast ready to kiss the swineherd for the sake of a trumpery plaything. Thou art rightly served."

He then went back to his own little kingdom, and shut the door of his palace in her face. Now she might well sing,

"Ach! du lieber Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!"
Sammenligne to sprogene: